#ഇനി എല്ലാ അമ്പ്ലിഫീറും dolby dts support ചെയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം!Published
#Dolby dts decoder
#amplifier
#dts amplifier
#normal amplifier to dobly amplifier
#normal amplifier to dts amplifier
#dolby amplifier
#normal amplifier convert to dts amplifier
#malayalam@Electronics Electrical malayalam
Category
Audio
Be the first to comment