ഇ ബോർഡിൽ നിന്ന് 100 വാട്ട്‌സ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമോ?? TPA3116 Class D Mono Amplifier

1 Views
Published
#class-d #Amplifier #RMS #Watt's #test #Electronicskeralam

DSO / https://amzn.to/3oVDARQ

Multimeter / https://amzn.to/3r297nS

Ac to dc smps / https://amzn.to/3nGTcJC

dummy load / https://amzn.to/3qZLUTk
Category
Audio
Be the first to comment