'മുഴങ്ങട്ടെ കേരളം' പരമ്പരയെ പിന്തുണച്ച് സ്പീക്കര്‍ | Speaker MB RajeshPublished
#asianetnews #asianetnewslive
'മുഴങ്ങട്ടെ കേരളം' പരമ്പരയെ പിന്തുണച്ച് സ്പീക്കര്‍. നല്ല ആശയം, സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കും. ഭാഷാപണ്ഡിതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് എം.ബി.രാജേഷ്
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Category
Audio
Be the first to comment