#വലിയ capacitor ഉപയോഗിച്ചാൽ amplifier പവർ കൂടുമോ?Published
#വലിയ capacitor ഉപയോഗിച്ചാൽ amplifier പവർ കൂടുമോ?...
Category
Audio
Be the first to comment