സ്പീക്കർ രക്ഷിച്ച കുഞ്ഞും കുടുംബവും അപകടനില തരണം ചെയ്തു | Baby Rescued By The SpeakerPublished
ഇസാൻ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ആണ്; സ്പീക്കർ എംബി രാജേഷ് മുൻകൈയെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കുഞ്ഞും കുടുംബവും അപകടനില തരണം ചെയ്തു
Speaker MB Rajesh saves Toddler life
#speakermbrajesh #speakerrescue #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Category
Audio
Be the first to comment