100വാട്ട്സ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫർ നിങ്ങൾക്കും നിർമിക്കാം make 100watts stereo amplifierPublished
if you like to my YouTube channel don't forget to subscribe like and share
100 watt stereo #amplifier assembling kit available at Audio mark near nandilath G mart Mavoor Road Calicut
WhatsApp number Ajay +918848746799
Category
Audio
Be the first to comment