13000 രൂപയുടെ Bluetooth SpeakerPublished
Thank you for watching our Video
Subscribe Us : https://bit.ly/3Ohn1vu
Follow us on


Facebook : https://bit.ly/3HGpLQq
Instagram : https://bit.ly/39JwE6X
Twitter :https://bit.ly/3y4y4SR

For Business - [email protected]

Buy
Benq EX3210R Monitor : https://amzn.to/3N3QBTL
Zebronics Keyboard : https://amzn.to/3Ow96Bm
Mouse : https://amzn.to/3O9xE3h
Oneplus Buds : https://amzn.to/3O94txa

Youtube Gear
Table : https://amzn.to/3asYTUw
Standing Desk : https://www.ergoyou.in/collections/height-adjustable-sit-stand-desks
Main Camera : https://amzn.to/3I239Kj
Camera Canon 200D : https://amzn.to/3n7sDLP
Prime Lens : https://amzn.to/3atwSfI
Zoom Lens : https://amzn.to/3ehKnAh
Primary Light : https://amzn.to/3atRF2z
Softbox : https://amzn.to/3n8hdHy
Secondary Light : https://amzn.to/3sAV3Pt
Main Mic : https://amzn.to/3riHXZs
2nd Microphone : https://amzn.to/2QMMTWT
Budget Mic : https://amzn.to/2QirQvu ( used for 3 years )
Vlogging Mic : https://amzn.to/3sC47Uq
Main Tripod : https://amzn.to/3aKCSkv
Heavy Tripod : https://sharpi.in/product/kodak-t550-pro-tripod/
Primary Laptop :https://amzn.to/3arLlsD
Macbook Pro : https://amzn.to/2PcJdxs
Headphone : https://amzn.to/3sCrpJQ


Daily Drivers
Iphone 11 : https://amzn.to/3n80MLJ
One Plus 9 : https://amzn.to/3v5kAlu
Earbuds : https://amzn.to/3aKVaSH
Airpod : https://amzn.to/32yLzK1

Video Editor : Adobe Premiere Pro
Audio Edited : Adobe Audition , Logic X pro

For Business - [email protected]
Category
Audio
Be the first to comment